ĐINH CUỘN ĐÓNG PALLET

Dây Đai Bình Phước

Số lượng đinh: 9.000

Số cuộn: 30 cuộn

Số đinh: 300 đinh/cuộn